coinstrat

Đầu Tư KépĐầu tư kép là gì?

Chia sẻ bài viết này

Đầu tư kép là sản phẩm tiết kiệm có cấu trúc không đảm bảo vốn gốc với lợi suất cao, liên quan đến hai đơn vị tiền khác nhau. Sau khi đăng ký, bạn chọn tài sản cơ sở, đơn vị tiền gửi vào, số tiền đăng ký và ngày thanh toán. Lợi nhuận sẽ được tính bằng đơn vị tiền gửi vào hoặc đơn vị tiền thay thế, tùy vào các điều kiện bên dưới.

Có hai loại sản phẩm trong Đầu tư kép: (1) Bán cao và (2) Mua thấp.

Đối với sản phẩm Bán cao,

Nói một cách đơn giản, Bán cao nghĩa là nếu Giá thanh toán cao hơn (tăng) Giá mục tiêu, thì sản phẩm “được thực hiện”.

- sản phẩm “được thực hiện” nếu Giá thanh toán ≥ Giá mục tiêu

- sản phẩm “không được thực hiện” nếu Giá thanh toán < Giá mục tiêu

Đối với sản phẩm Mua thấp,

Nói một cách đơn giản, Mua thấp nghĩa là nếu Giá thanh toán thấp hơn (giảm) Giá mục tiêu, thì sản phẩm “được thực hiện”.

- sản phẩm “được thực hiện” nếu Giá thanh toán ≤ Giá mục tiêu

- sản phẩm “không được thực hiện” nếu Giá thanh toán > Giá mục tiêu

Đối với cả hai loại sản phẩm Đầu tư kép, bạn sẽ nhận được lợi tức bằng đơn vị tiền gửi nếu sản phẩm không được thực hiện. Bạn sẽ nhận được lợi tức bằng đơn vị tiền thay thế nếu sản phẩm được thực hiện.

Mỗi sản phẩm đăng ký đều có ngày thanh toán. Chúng tôi sẽ lấy giá hiện hành lúc 14:00 (Giờ Việt Nam) vào ngày thanh toán làm giá thanh toán.