coinstrat

Đầu Tư KépCó những loại sản phẩm nào trong Đầu Tư Kép?

Chia sẻ bài viết này

Hiện tại, chúng tôi có một số loại tài sản cơ sở như: Bitcoin, Ethereum và ngày càng có nhiều loại tài sản cơ sở khác

Ví dụ: Dưới đây là bảng danh sách tổng hợp một số sản phẩm hiện có của chúng tôi trong Đầu tư kép.

Bán cao

Đơn vị tiền gửi vào - BTC, ETH

Đơn vị tiền thay thế - USDT

Mua thấp

Đơn vị tiền gửi vào - USDT

Đơn vị tiền thay thế - BTC, ETH