coinstrat

Đầu Tư KépLợi nhuận của tôi được tính như thế nào?

Chia sẻ bài viết này

Lợi Nhuận Đầu tư:

Số tiền đặt lệnh * APY * Số ngày đến thời điểm đáo hạn / 365

Đối với lệnh mua thấp, xảy ra hai trường hợp:

Lệnh được thực thi: (Số tiền đặt lệnh + Lợi nhuận Đầu tư) / giá mục tiêu 

Lệnh không được thực thi: Số tiền đặt lệnh + lợi nhuận đầu tư

Đối với lệnh bán cao, xảy ra hai trường hợp:

Lệnh được thực thi: (Số tiền đặt lệnh + Lợi nhuận đầu tư) / giá mục tiêu 

Lệnh không được thực thi: Số tiền đặt lệnh + lợi nhuận đầu tư

----

(1) Khi một lệnh Đầu tư kép “được thực hiện”, số tiền đăng ký và thu nhập từ tiền lãi sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền thay thế, trong đó giá mục tiêu là tỷ lệ chuyển đổi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:

Bán cao:

(Số tiền đăng ký * Giá mục tiêu) * [1 + (APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]

Mua thấp:

(Số tiền đăng ký / Giá mục tiêu) * [1+(APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]

(2) Khi một lệnh Đầu tư kép “không được thực hiện”, số tiền đăng ký và thu nhập từ tiền lãi sẽ không được chuyển đổi và bạn sẽ nhận bằng đơn vị tiền gửi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:

Số tiền đăng ký * [1 + (APY% * Số ngày nạp tiền / 365)]