coinstrat

Lãi Suất Tiền Điện tử

Kiểm tra tại đây để tìm mức giá mới nhất cho các tài khoản và khoản vay có lãi suất. Xin lưu ý rằng lãi suất tiền điện tử, giới hạn rút tiền và phí có thể thay đổi.

Tài khoản tiết kiệm CoinStrat

Khách hàng của Tài khoản tiết kiệm Coinstrat có thể thêm tiền điện tử của họ và kiếm tiền lãi từ tiền điện tử. Được thanh toán vào ngày 1 và 15 mỗi tháng, lãi tiền điện tử mà các chủ tài khoản kiếm được sẽ hợp lại, làm tăng Lợi nhuận phần trăm hàng năm (APY) * cho khách hàng của chúng tôi. CoinStrat sử dụng Cấu trúc lãi suất theo cấp. Nhấp vào đây để tìm hiểu cách hoạt động của các bậc của chúng tôi. Lãi suất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào tuỳ vào thị trường chung.

Tài khoản tiết kiệm Coinstrat chưa được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán năm 1933 và có thể không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ, cho công dân Hoa Kỳ, hay người đang sinh sống tại Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà ưu đãi đó sẽ bị ngăn cấm.

Loading...

* APY phản ánh lợi suất hiệu quả dựa trên lãi kép hàng tháng. Lợi nhuận thực tế sẽ thay đổi dựa trên hoạt động tài khoản và việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện của CoinStrat. Tỷ giá phần lớn được quyết định bởi các điều kiện thị trường, là yếu tố quan trọng trong khả năng của một công ty trong việc cung cấp cho khách hàng lợi nhuận từ tài sản tiền điện tử của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Tỉ lệ có thể thay đổi. CoinStrat sẽ thông báo mọi thay đổi về tỷ giá trước khi những thay đổi này có hiệu lực. Tiền kỹ thuật số không phải là tiền tệ pháp định, không được chính phủ hậu thuẫn và Tài khoản tiết kiệm CoinStrat không phải là tài khoản ngân hàng cũng như tài khoản môi giới và không chịu sự bảo vệ của FDIC hoặc SIPC.

Lãi suất vay thế chấp bằng tiền điện tử

Số tiền USD bạn có thể vay phụ thuộc vào số lượng tài sản thế chấp bạn đăng ký so với khoản vay và tỷ lệ giá trị khoản vay trên giá trị thế chấp (LTV) mà bạn đảm bảo. LTV được xác định bằng số tiền của khoản vay chia cho giá trị của tài sản đảm bảo cho khoản vay đó.

LTVInterest RateOrigination Fee
50%10%1%
35%10%1%
20%10%1%

* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Lãi suất cho các sản phẩm CoinStrat có thể thay đổi. Tiền kỹ thuật số không phải là tiền tệ pháp định, không được chính phủ hậu thuẫn và tài khoản tiết kiệm không chịu sự bảo vệ của FDIC hoặc SIPC.