coinstrat

2023-11-13Smart bonusCách thức tính CST bonus cho Smart Swap

Chia sẻ bài viết này

Cách thức tính CST bonus cho Smart Swap

Có 3 cấp độ tính bonus trong Smart swap:

Cấp 1: Khối lượng chuyển đổi nhỏ hơn hoặc bằng $1,000 - Mỗi $100 giao dịch sẽ được thưởng 5 CST.

Cấp 2: Khối lượng chuyển đổi lớn hơn $1,000 và nhỏ hơn hoặc bằng $10,000 - Mỗi $100 giao dịch của $1,000 đầu tiên sẽ được thưởng theo cấp độ 1 là 5 CST. Phần còn lại, với mỗi $100 sẽ được thưởng 6 CST cho cấp độ 2.

Cấp 3: Khối lượng chuyển đổi lớn hơn $10,000 - Mỗi $100 giao dịch của $1,000 đầu tiên sẽ được thưởng theo cấp độ 1 là 5 CST. Mỗi $100 giao dịch của $10,000 tiếp theo sẽ được thưởng theo cấp độ 2 là 6 CST. Phần còn lại, với mỗi $100 sẽ được thưởng 7 CST cho cấp độ 3.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách xác định chính xác số CST được thưởng trong tính năng thưởng thông minh, với một ví dụ cho mỗi cấp:

  • Hướng dẫn Tính toán cho Cấp 1 - Điều kiện đủ: Giá trị quy đổi bằng hoặc ít hơn 1.000 USD.

Tính toán thưởng: Với mỗi 100 USD quy đổi, người dùng sẽ được thưởng 5 CST.

Các bước để tính:

Bước 1: Chia giá trị quy đổi cho 100 USD. 

Bước 2: Nhân kết quả ở Bước 1 với 5 để có số CST được thưởng. 

Ví dụ cho Cấp 1:

Giá trị chuyển đổi: 650 USD

Đầu tiên, ta lấy 650 USD / 100 USD = 6,5 Vì chỉ xem xét các bước tăng đầy đủ 100 USD, chúng ta lấy 6 (bỏ phần thập phân). 6 * 5 CST = 30 CST. Như vậy, tổng CST được thưởng là: 30 CST.

Hình 1: Số CST được thưởng cho tier 1 với số tiền chuyển đổi là 650 USD

Hình ảnh thế hiện cho số CST được thưởng cho tier 1 (Số tiền chuyển đổi là 650 USD)

  • Hướng dẫn Tính toán cho Cấp 2 - Điều kiện đủ: Giá trị quy đổi nhiều hơn 1.000 USD và bằng hoặc ít hơn 10.000 USD.

Tính toán thưởng:

Đối với 1.000 USD đầu tiên, mỗi 100 USD quy đổi sẽ nhận được 5 CST (giống như Cấp 1). Đối với giá trị còn lại trên 1.000 USD, mỗi 100 USD quy đổi sẽ nhận được thưởng 6 CST. Các bước để tính:

Bước 1: Tính thưởng Cấp 1 cho 1.000 USD đầu tiên. 

Bước 2: Lấy tổng giá trị chuyển đổi trừ đi 1.000 USD.

Bước 3: Chia kết quả từ bước 2 cho 100 USD. 

Bước 4: Nhân kết quả từ bước 3 với 6 để có số CST cho số tiền còn lại. Cộng kết quả ở bước 1 và bước 4 để có tổng CST được thưởng. 

Ví dụ cho Cấp 2:

Giá trị chuyển đổi: 3.500 USD 

Đối với 1.000 USD đầu tiên: 1.000 USD / 100 USD = 10 * 5 CST = 50 CST 

Giá trị còn lại: 3.500 USD - 1.000 USD = 2.500 USD 

Sau đó lấy 2.500 USD / 100 USD = 25 * 6 CST = 150 CST 

Tổng CST được thưởng: 50 CST (Cấp 1) + 150 CST (Cấp 2) = 200 CST 

Hình 2: Số CST được thưởng cho tier 2 với số tiền chuyển đổi là 4,500 USD

·      Hướng dẫn tính toán cho Cấp 3 - Điều kiện đủ: Giá trị quy đổi nhiều hơn 10.000 USD.

Tính toán thưởng:

Đối với 1.000 USD đầu tiên, mỗi 100 USD quy đổi sẽ nhận được 5 CST (giống như Cấp 1). Đối với 10.000 USD tiếp theo, mỗi 100 USD quy đổi sẽ nhận được 6 CST (giống như Cấp 2 cho số tiền trên 1.000 USD). Đối với bất kỳ giá trị nào trên 11.000 USD, mỗi 100 USD quy đổi sẽ nhận được thưởng 7 CST. Các bước để tính:

Bước 1: Tính thưởng Cấp 1 cho 1.000 USD đầu tiên. 

Bước 2: Tính thưởng Cấp 2 cho 10.000 USD tiếp theo. 

Bước 3: Lấy tổng giá trị chuyển đổi trừ đi 11.000 USD. 

Bước 4: Chia kết quả từ bước 3 cho 100 USD. 

Bước 5: Nhân kết quả từ bước 4 với 7 để có số CST cho số tiền còn lại. Cộng kết quả từ các bước 1, 2, và 5 để có tổng CST được thưởng. 

Ví dụ cho Cấp 3:

Giá trị quy đổi: 15.500 USD 

Đối với 1.000 USD đầu tiên: 1.000 USD / 100 USD = 10 * 5 CST = 50 CST

Đối với 10.000 USD tiếp theo: 10.000 USD / 100 USD = 100 * 6 CST = 600 CST 

Giá trị còn lại: 15.500 USD - 11.000 USD = 4.500 USD 

4.500 USD / 100 USD = 45 * 7 CST = 315 CST 

Tổng CST được thưởng: 50 CST (Cấp 1) + 600 CST (Cấp 2) + 315 CST (Cấp 3) = 965 CST 

Hình 3: Số CST được thưởng cho tier 2 với số tiền chuyển đổi là 15,500 USD

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể chính xác tính toán phần thưởng CST cho bất kỳ giá trị quy đổi nào theo ba cấp được mô tả trong tính năng thưởng thông minh.